ประชาสัมพันธ์

วันเวลาประกาศ ข่าว รายละเอียดเพิ่มเติม
2017-11-21 17:16:29
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับ นายธีรทัศน์ กันโสม นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต หลักสูตร เทคโนโลยีเภสัชกรรม โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ คือ ภญ.ศ.ดร.ปราณีต โอปณะโสภิต ได้รับรางวัลโปสเตอร์ ดีเด่น (Best Poster Award) เรื่อง Development of amphiphilic chitosan-based polymeric micelles containing semi-synthetic andrographolide analogue for cancer therapy" ในงานประชุมระดับชาติ การประชุมเภสัชกรรมแห่งชาติครั้งที่ 9 (9th Thailand Pharmacy Congress) ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 16-17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
2017-10-04 13:27:29
คณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับ ศ.ดร.ปราณีต โอปณะโสภิต ที่ได้รับรางวัลเภสัชกรดีเด่น สาขาเภสัชกรรมด้านการวิจัยและนวัตกรรมจากเภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย โดยจะรับรางวัลดังกล่าวในการประชุมเภสัชกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 9 วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ณ ศูนย์การประชุมไบเทค กรุงเทพมหานคร
2017-09-22 09:09:05
คณะเภสัชศาสตร์ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับ ภญ.รศ.ดร.ปราณีต โอปณะโสภิต ที่ได้รับพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็น ศาสตราจารย์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2559
2017-08-09 14:44:40
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับ ภก.รศ.ดร.ธีรศักดิ์ โรจนราธา ที่ได้รับการคัดเลือกจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ให้เป็น "นักวิจัยต้นแบบ 25 ปี สกว." โดยมีการจัดเสนอประวัติและผลงานวิจัยในงาน “25 ปี สกว.: สร้างคน สร้างความรู้ สร้างอนาคต” ระหว่างวันที่ 25-26 สิงหาคม 2560 ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ 2 กรุงเทพฯ
2017-08-07 11:54:03
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับ เภสัชกร อาจารย์ ดร.ประสพชัย ทองไหลรวม ได้รับรางวัล excellent oral presentation จากการนำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง Herbal oil-encapsulated Hydroxypropyl-beta-cyclodextrin/polyvinylpyrrolidone nanpfibers as alternative materials for oral candidiasis therapy ในงานประชุม The 1st international Conference on Natural Medicine: From Local Wisdom to International Research,ระหว่างวันที่ 5-6 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมสุโกศล กรุงเทพมหานคร
2017-07-31 10:28:57
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอแสดงความยินดีกับ ภญ.อ.ดร.ดาราพร รุ้งพราย ในโอกาสได้รับรางวัล Best Poster Presenter Award จากผลงานวิจัยเรื่อง The study of infectious peritonitis and antimicrobial spectrum coverage of empirical therapy among patients undergoing continuous ambulatory peritoneal dialysis at a regional hospital in Thailand ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Asian Conference on Clinical Pharmacy ครั้งที่ 17 ระหว่างวันที่ 28-30 กรกฎาคม 2560 ณ Yogyakarta ประเทศ Indonesia
2017-07-26 14:26:56
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับ ภก.รศ.ดร.ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์ ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดี จากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร จากผลงานวิจัยเรื่อง "การหาสูตรตำรับที่เหมาะสมที่สุดของสารสกัดพริกบรรจุในตัวพาชนิดใหม่ : ลิโพโซม ไมโครอิมัลชัน อนุภาคนาโนชนิดไขมันแข็ง เพื่อเพิ่มการนำส่งทางผิวหนัง" โดยจะเข้ารับรางวัลดังกล่าว ในวันพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยศิลปากรต่อไป
2017-07-26 14:24:16
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรขอแสดงความชื่นชมยินดีกับ ภก.รศ.ดร.ธวัชชัย แพชมัด ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น จากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร จากผลงานวิจัยเรื่อง "Development and characterization in-situ forming microparticles and gels as drug" (การพัฒนาและการตรวจคุณลักษณะไมโครพาร์ทิเคิลและเจลก่อตัวเองเพื่อเป็นระบบควบคุมและปลดปล่อยยาสำหรับรักษาโรคปริทนต์อักเสบ) โดยจะเข้ารับรางวัลดังกล่าว ในวันพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยศิลปากรต่อไป
2017-07-25 11:10:51
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับ ภญ.อ.ดร.ทศวรรณ จิตรวศินกุล ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2559 (ผ่านวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2560 เมื่อ 12 กรกฎาคม 2560)
2017-07-21 11:15:00
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับ รศ.ดร.ธวัชชัย แพชมัด ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ EUDRAGIT AWARD 2016 จากผลงานวิจัยเรื่อง Characterization of antimicrobial agent loaded Eudragit RS solvent exchange-induced in situ forming gels for peridontitis treatment โดยมีพิธีรับมอบรางวัล เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
2017-07-20 15:06:04
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (ภก.รศ.ดร.ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์) กล่าวแสดงความชื่นชมและยินดีกับ นาย สัญชัย รัตนอารี บุคคลากรของคณะฯ ที่ได้รับรางวัลสองเหรียญทองจากการแข่งขันกีฬาแบดมินตันในกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาครั้งที่ 36 ระหว่างวันที่ 9 - 16 มิถุนายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา โดยได้เหรียญทองประเภทบุคคล ชายคู่รุ่นอายุ 40 ปี และ รุ่นอายุ 45 ปี พร้อมทั้งขอขอบคุณนักกีฬาทุกท่านที่เป็นตัวแทนคณะวิชา และ มหาวิทยาลัยไปร่วมแข่งขันในงานดังกล่าว
2017-07-13 12:49:01
คณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.วิภาลักษณ์ ปฐมชัยวิวัฒน์ ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2559 (ผ่านวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2560 เมื่อ 14 มิถุนายน 2560)
2017-07-03 13:53:07
ภก.วีระโชติ ลาภผลอำไพ นักศึกษาบัณฑิตศึกษาหลักสูตร ภ.ม.สารสนเทศศาสตร์ทางสุขภาพ ได้รับรางวัลชมเชย จากการประกวดนวัตกรรมซอฟต์แวร์ด้านสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2560 ประเภททีมนักศึกษา เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560 จากชิ้นงาน : โปรแกรมประยุกต์บนมือถือ "ระฆังยา : medication reminder"
2017-07-03 13:51:35
ภญ.ผศ.ดร.ลาวัลย์ ศรัทธาพุทธ, ภก.ผศ.ดร.พีรยศ ภมรศิลปธรรม และ ภก.อ.สามารถ จำรัส อาจารย์ภาควิชาสารสนเทศศาสตร์ทางสุขภาพ ได้รับรางวัลชมเชย จากการประกวดนวัตกรรมซอฟต์แวร์ด้านสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2560 ประเภททีมประชาชน เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560 จากชิ้นงาน : เครือข่ายสังคมความร่วมมือเภสัชสนเทศ (DIS Collaborative Social Network)
2017-07-03 13:48:35
ภก.อ.ดร.ประสพชัย ทองไหลรวม อาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ ได้รับรางวัล popular vote จากการนำเสนอผลงานการวิจัยแบบโปสเตอร์ เรื่อง Fabrication and evaluation of mucoadhesive sandwich nanofiber patches containing clotrimazole for oral candidiasis application ในการประชุมวิชาการโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก ครั้งที่ 18 (RGJ-Ph.D. Congress 18) ระหว่างวันที่ 8 – 10 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น นนทบุรี
2017-06-21 13:10:53
นางสาว วรนันท์ รังสิมาวงศ์ นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีเภสัชกรรม อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก รศ.ดร.ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์ และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม รศ.ดร.ปราณีต โอปณะโสภิต ได้รับรางวัลที่ 3 Oral presentation เรื่อง Effect of sonophoresis on skin penetration of hydrophilic compound loaded-PEGylated niosomes and solid lipid nanoparticles" จากงานประชุมนานาชาติ International Conference of Pharmaceutical Sciences and Medicines, Faculty of Pharmaceutical Sciences, Burapha University, Chonburi, Thailand วันที่ 16 มิถุนายน 2560
2017-05-09 13:04:19
ภก. รศ. ดร. สนทยา ลิ้มมัทวาภิรัติ์ และคณะได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีมาก กลุ่มมหาวิทยาลัยของรัฐ 20 แห่ง ในการประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 5 (HERP CONGRESS V) จากงานวิจัยเรื่อง "การเตรียมและประยุกต์ใช้เชลแล็กร่วมกับน้ำมันมะพร้าวดัดแปรเพิ่มโมโนลอรินเพื่อใช้เป็นสารเคลือบผิวที่มีฤทธิ์ต้านจุลชีพ" จัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี วันที่ 3 มีนาคม 2560
2017-04-02 06:45:15
คณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.นันทลักษณ์ สถาพรนานนท์ ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2559 (ผ่านวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2560 เมื่อ 13 มีนาคม 2560)
2017-03-13 10:50:41
นางสาว วรนันท์ รังสิมาวงศ์ นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีเภสัชกรรมโดยมี รศ.ดร.ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก และ รศ.ดร.ปราณีต โอปณะโสภิต เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ได้รางวัล Good poster presentation award in Pharmaceutical Sciences จากงานวิจัยเรื่อง Investigation of skin penetration enhancing mechanism of limonene-containing liposome entrapped hydrophilic compound จากการเสนอผลงานที่งานประชุมวิชาการ 9th Annual Conference of Northeastern Pharmacy Research 2017 “Innovative Pharmaceutical Products and Services in Thailand 4.0” ระหว่างวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2560 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2017-03-13 10:50:20
นายประสพชัย ทองไหลรวม นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีเภสัชกรรม โดยมี รศ.ดร.ปราณีต โอปณะโสภิต เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก และ รศ.ดร.ธีรศักดิ์ โรจนราธา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ได้รางวัล Excellent poster presentation award in Pharmaceutical Sciences จากงานวิจัยเรื่อง Preparation and evaluation of fast dissolving-fluorescein sodium composite electrospun patches for dental plaque disclosing จากการเสนอผลงานที่งานประชุมวิชาการ 9th Annual Conference of Northeastern Pharmacy Research 2017 “Innovative Pharmaceutical Products and Services in Thailand 4.0” ระหว่างวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2560 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2017-03-13 10:48:42
นางสาวสุธาบดี ม่วงมี นักศึกษาหลักสูตร เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเภสัชกรรมคลินิก โดยมี รศ.ดร.มนัส พงศ์ชัยเดชา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก และ อ.ดร.ดาราพร รุ้งพราย เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ได้รางวัล Excellent oral presentation award in Pharmacy Practice จากงานวิจัยเรื่อง Effect of pharmaceutical care on delaying progression of renal insufficiency in chronic kidney disease with type 2 diabetes patients จากการเสนอผลงานที่งานประชุมวิชาการ 9th Annual Conference of Northeastern Pharmacy Research 2017 “Innovative Pharmaceutical Products and Services in Thailand 4.0” ระหว่างวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2560 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2017-03-06 10:24:53
นางสาว วรนันท์ รังสิมาวงษ์ นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีเภสัชกรรม อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก รศ.ดร.ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์ และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม รศ.ดร.ปราณีต โอปณะโสภิต ได้รับรางวัล The Outstanding Presentation Award ในหัวข้อการวิจัยเรื่อง Combination effect of sonophoresis and terpene-containing liposomes on skin penetration of hydrophilic compound ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The JSPS-NRCT Follow-Up Seminar 2017 and 33rd International Annual Meeting in Pharmaceutical Sciences จัดที่ The Berkeley Hotel กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 2-3 มีนาคม 2560
2017-03-03 15:19:05
นายกริชอมร จิตรรังสี นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาการทางเภสัชศาสตร์ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ผศ.ดร.มาลัย สถิรพันธุ์ และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ผศ.ดร.อมรรัตน์ ไชยเดชกำจร ได้รับรางวัล Silver medal award จากการนำเสนอ oral presentation ในหัวข้อ Determination of trans-resveratrol in peanut using Poroshell HPLC column and microwave-assisted extraction จากงานประชุมนานาชาติ The 2nd international conference on herbal and traditional medicine 2017 ที่โรงแรมเอเชีย ระหว่างวันที่ 24-27 มกราคม 2560
2017-03-03 12:41:58
นางสาว ฐิศิรักษ์ วรพัฒน์ผดุง หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีเภสัชกรรม อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก รศ.ดร.ปราณีต โอปณะโสภิต และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม รศ.ดร.ธีรศักดิ์ โรจนราธา ได้รับรางวัล Outstanding Award in Poster Presentation จากผลงานเรื่อง 'Development of pH sensitive polymeric micelles for enhancing solubility of curcumin ในการนำเสนอผลงานระดับนานาชาติ The 4th International Conference on Advanced Pharmaceutical Research “Innovation in Pharmaceutical Research and Development: Progress and Key achievements” จัดที่ Miracle Grand Convention Hotel ระหว่างวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2560
2017-03-03 12:40:57
นายประสพชัย ทองไหลรวม จากหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีเภสัชกรรม อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก รศ.ดร.ปราณีต โอปณะโสภิต และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม รศ.ดร.ธีรศักดิ์ โรจนราธา ได้รับรางวัล Complimentary Award in Oral Presentation จากผลงานเรื่อง Synthesis and evaluation of novel mucoadhesive maleimide-functionalized nanogels for ocular drug delivery ในการนำเสนอผลงานระดับนานาชาติ The 4th International Conference on Advanced Pharmaceutical Research “Innovation in Pharmaceutical Research and Development: Progress and Key achievements” จัดที่ Miracle Grand Convention Hotel ระหว่างวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2560
2017-03-03 12:31:53
ในนามของคณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ภญ.รศ.ดร.ปราณีต โอปณะโสภิต ที่ได้รับรางวัล FAPA Ishidate Award ปี 2016 สาขา Pharmaceutical Research จาก The Federation of Asian Pharmaceutical Associations (FAPA) เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559